Ongezonde werkdruk – de feiten

Ongeveer een op de drie werknemers heeft last van werkdruk. Volgens TNO melden dan ook 150.000 tot 300.000 werknemers zich jaarlijks ziek vanwege stress op het werk.

Naar schatting van TNO is één op de zeven WAO’ers door stress op het werk arbeidsongeschikt geworden en zijn de kosten daarvan ca. 1,7 miljard euro aan uitkeringen. De totale kosten van stress voor ondernemers en overheid worden op vier miljard euro per jaar geschat. Ongelofelijk! En dan hebben we de negatieve sociale effecten nog niet genoemd.

werkdruk

In veel organisaties kampen medewerkers met een te hoge werkdruk. Door de crisis zijn er veel ontslagrondes en reorganisaties geweest, waardoor de achterblijvers vaak veel meer werk moeten verstouwen. De kostenbesparing aan de voorkant wordt dan soms deels weer tenietgedaan door de verzuimcijfers aan de achterkant.

Het tegengaan van problematische werkdruk en stress is in het belang van zowel de werknemer als de werkgever. En in het algemeen erkennen organisaties vaak wel dat juist het voorkómen ervan een hoge prioriteit moet hebben. Naast het beperken van de kosten van uitval wegens ziekte kan het ook bijdragen aan een positief werkklimaat, continuïteit en daarmee de kwaliteit van het werk.


Definitie van werkdruk

Werkdruk is op zichzelf een neutraal begrip en behoeft niet per definitie negatief te zijn. Veel mensen functioneren zelfs het best als ze enige werkdruk ervaren. Maar werkdruk wordt problematisch wanneer:

1) werkdruk een zodanige omvang aanneemt, dat een werknemer niet meer kan voldoen aan de eisen die het werk stelt (de kwantiteit – te leveren hoeveelheid – van het werk, de kwaliteit van het werk en de tijd waarbinnen het werk moet zijn voltooid) én

2) de werknemer niets kan of mag ondernemen tegen de oorzaak/oorzaken daarvan.

“Werkdruk is het resultaat van de hoeveelheid werk (werklast) en de tijd waarbinnen dat werk af moet zijn, afgezet tegen het ‘draagvermogen’ van de werknemer (ook wel ‘belastbaarheid’ genoemd).”

Het draagvermogen van een werknemer wordt bepaald door opleiding en ervaring, en zijn of haar persoonlijke kenmerken. Van invloed zijn de omstandigheden waarin de werknemer verkeert: op het werk, thuis, of in beide situaties tegelijkertijd.

Ook spelen andere factoren in het werk een belangrijke rol in het geheel: de organisatorische aspecten van het werk en de werkomgeving. Daarover een volgende keer meer.

Werkdruk kan leiden tot stress. En dat kan uiteindelijk weer leiden tot bijvoorbeeld vermoeidheidsklachten, gevoelens van uitputting, somberheid en lichamelijke klachten. De werknemer kan zelfs overspannen raken of, als deze toestand lang aanhoudt, burnout raken.


Onze wet over werkdruk

Ook de wet bemoeit zich ook met werkdruk. Wat ik niet wist, maar wat ik tegen kwam toen ik ging Googlen op dit onderwerp, was dat het zelfs in ons Burgerlijk Wetboek wordt genoemd:

“Het Burgerlijk Wetboek beschermt de werknemer tegen werkdruk. Volgens artikel 7:658 heeft de werkgever immers een zorgplicht voor de veiligheid van de werkomgeving en moet deze maatregelen treffen om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werk schade lijdt.”

Ook in de Arbowet komt werkdruk aan de orde. Werkgevers zijn verplicht om een beleid te voeren dat deze psychosociale arbeidsbelasting voorkomt of beperkt. Als zij niet de juiste inventarisatie en bijbehorende maatregelen nemen kan de Inspectie SZW een boete opleggen. Tevens wordt in veel cao’s afspraken gemaakt rond werkdruk.

Belangrijk is dat zowel werkgever als werknemer alert zijn op de symptomen van te hoge werkdruk en de gevolgen kennen. Zodat ze vervolgens de oorzaken te lijf kunnen gaan met het toepassen van de juiste maatregelen. Daarover de volgende keer meer!

Bron: Arboportaal.nl, Stichting van de Arbeid

 

***


Reacties op dit artikel 
zijn welkom via de knop ‘Reageer op dit artikel’.

© 2014 Gertrud de Witte – ESENZIA WerkgelukCoaching, alle rechten voorbehouden.

 

 

 

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *